Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer Legal Factfinding (hierna te noemen: “LeF”) en onder opdrachtgever de cliënt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Alle opdrachten en werkzaamheden van LeF worden overeenkomstig deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is bepaald.
 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten aangegaan door LeF, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door LeF, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen LeF en de cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door LeF gedane biedingen en/of offertes tenzij anders aangegeven door LeF.
 • Indien de cliënt algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden niet door LeF geaccepteerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door LeF is aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat LeF de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door medewerkers in dienst van dan wel verbonden aan LeF of in voorkomend geval zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW.

Artikel 4 – Honorarium en betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.
 • Door LeF ten behoeve van de cliënt gemaakte overige onkosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, eventuele huur van ruimtes en honoraria en kosten van eventuele door LeF betrokken derden, worden door LeF bij de cliënt in rekening gebracht. Hierover wordt altijd vooraf overlegd.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de declaratie is vermeld.
 • Bij gebreke van (tijdige) betaling is de cliënt in verzuim zonder nadere ingebrekestelling ten gevolge waarvan wettelijke rente gevorderd zal worden zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Alle kosten voor invordering zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, komen voor rekening van de cliënt. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaratie, begroot op 15% over het te incasseren bedrag, komen eveneens voor rekening van de cliënt.
 • Een inschatting van het honorarium kan vooraf op verzoek worden verstrekt, voorzover de werkzaamheden zich hiervoor lenen. De inschatting wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens. Indien door of vanwege de cliënt verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is LeF gerechtigd het aantal aan de opdracht te besteden uren te herberekenen. LeF kan alsdan de begroting op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan de cliënt.
 • LeF heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan 14 dagen na mededeling aan de cliënt worden toegepast.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van LeF jegens de cliënt en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van LeF, vrijwaart de cliënt en zal de cliënt LeF schadeloosstellen terzake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip jegens LeF mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van LeF tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 • De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de daaraan gestelde eisen voor MfN-Registermediators en juridisch adviseurs. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
 • LeF zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van derden is LeF evenwel niet aansprakelijk.
 • Indien de cliënt een derde van de inhoud van de door LeF ten behoeve van de door haar verrichten werkzaamheden kennis laat nemen, dient de cliënt de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 • Een vordering tot betaling van schadevergoeding vervalt door verloop van 1 jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van LeF voor die schade.
 • De cliënt is gehouden LeF te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (daaronder mede begrepen bestuurders, gelieerde ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de cliënt betrokken zijn), voortvloeiende uit of verband houdende met de werkzaamheden van LeF ten behoeve van de cliënt.

Artikel 6. Overig

 • Op alle overeenkomsten tussen LeF en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen in eerste instantie in onderling overleg of wanneer dat niet mogelijk is door middel van mediation worden opgelost. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil op de hiervoor bedoelde wijze op te lossen zal het geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar LeF is gevestigd. Niettemin heeft LeF het recht de geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de cliënt voor te leggen.
 • LeF is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de cliënt niet eerder dan 14 dagen nadat de wijziging en/of aanvulling aan de cliënt is medegedeeld.